kose-na-pradlo.cz - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Bon Appetit s.r.o.
Baarova 49/3
460 01 Liberec 1

IČO: 25432541
DIČ: CZ25432541

č.ú.: 176599811/0600 (GE Money Bank)

výpis z obchodního rejstříku

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kose-na-pradlo.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Pokud je kupující fyzická či právnická osoba a kupuje zboží určené výhradně pro profesionální použití a dále je používá ke své podnikatelské činnosti řídí se vzájemné obchodní podmínky dle obchodního zákoníku.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy buď nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a výrobky zde koupené užívá jen pro své účely nebo je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky a dále užívá ke své další podnikatelské činnosti nebo spojené se službami, které poskytuje.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Odstoupení od smlouvy - Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání zboží kupujícím). Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno. V případě odstoupení od smlouvy prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30)dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

Prodávající má právo odmítnout objednávku i bez uvedení důvodu, a to zejména v případě, že kupující v minulosti  neplnil smluvní závazky. Prodávající o odmítnutí objednávky kupujícího vyrozumí.

Uzavření kupní smlouvy - v případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchdních podmínek.

Dodací podmínky

Zboží zasíláme poštou od 2 do max 7 pracovních dní. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání, ale snažíme se dělat maximum, abyste zboží obdrželi v co nejkratším termínu. V případě, že opravdu ke zpoždění dojde, přijměte naši upřímnou omluvu. O zpoždění dodávky víc jak o 14 dnů budete informováni. Děkujeme za pochopení.

 

SM Works